Friday, March 2, 2012

Pencapaian Negara Pasca-Merdeka dalam Bidang Sosio-ekonomi

Pendahuluan

Negara kita telah merdeka selama 55 tahun. Kemerdekaan sepatutunya akan menghasilkan satu suasana yang lebih baik. Oleh kerana negara ini mengklasifikasikan dirinya sebagai sebuah negara Islam, persoalannya ialah setakat manakah pencapaian yang telah diperolehi dari aspek sosioekonomi jikalau dinilai dari sudut Islam.
Dalam usaha melakukan penilaian ini penulis akan menggunakan satu set kriteria yang berdasarkan satu artikel berkenaan ekonomi dari sudut Islam bertajuk “Matlamat-matlamat Ekonomi Berdasarkan Aturcara Islam” (Objectives of Islamic Economic Order).

Menurut Umer Chapra, matlamat-matlamat ekonomi tersebut adalah seperti berikut:
• Kesejahteraan Ekonomi (Economic Well-being)
• Ikatan ukhuwwah masyarakat serta keadilan (Universal brotherhood and justice)
• Agihan pendapatan yang adil (Equiable Distribution of Income)
• Kebebasan individu dalam konteks kebajikan sosial (Freedom of individual within the context of social welfare)
Sekarang marilah kita kaji pencapaian negara kita berdasarkan setiap satu objektif-objektif tersebut.

Kesejahteraan Ekonomi

Apa yang menarik berkenaan objektif ini ialah penekanan kepada konsep `kesejahteraan ekonomi’ dan bukannya `pertumbuhan ekonomi’ semata-mata. Ini berbeza dengan matlamat transformasi ekonomi kerajaan Malaysia sekarang yang ingin memastikan bahawa Malaysia menjadi negara maju dengan kenaikan kadar pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi yang pesat. Jelaslah bahawa pada pandangan Umer Chapra, negara yang mempunyai kadar pertumbuhan yang cepat atau mempunyia kadar pendapatan yang tinggi tidak semestinya boleh mencapai `kesejahteraan ekonomi’.
Namun Umer Chapra menekankan bahawa Islam menekankan kepentingan mewujudkan sebuah masyarakat di mana tidak berlaku keadaan kesengsaraan atau kemiskinan yang melarat. Rasulullah saw sendiri menekanakan kepentingan membasmi kefakiran dengan sabda beliau yang masyhur yang bermaksud: “Hampir-hampir kefaqiran itu membawa kepada kekufuran.”(1)

Maka tidak hairanlah Umer Chapra telah menekankan menghilangkan sesengsaraan atau keperitan ekonomi menjadi salah satu objektif sistem ekonomi Islam.
Persoalannya adakah masyarakat Malaysia dalam keadaan kesengsaraan ekonomi atau tidak?
Satu cara untuk menilai keadaan ialah dengan melihat kepada tahap pendapatan masyarakat. Pendapatan rakyat Malaysia per kapita sekarang ini adalah USD14,110 pada tahun 2010.(2) Ini adalah jauh lebih tinggi berbanding negara2 miskin di Afrika tetapi juga jauh lebih rendah berbanding negara maju seperti Amerika dan Greece. Tetapi sebenarnya kita sekarang tahu, berdasarkan kepada perkembangan-perkembangan di Amerika dan Greece bahawa data berkenaan pendapatan tidak semestinya dapat mengukur tahap kesejahteraan ekonomi yang tepat. Ini kerana ia tidak memberi gambaran tentang beberapa perkara seperti:
a. Kestabilan pendapatan
b. Keselamatan pekerjaan (Job security)
c. Kadar hutang kerajaan dan isi rumah
Berkenaan aspek kestabilan pendapatan dan keselamatan pekerjaan, keadaan di Malaysia adalah sangat bergantung kepada keadaan ekonomi dunia. Ini kerana Malaysia adalah sebuah negara yang banyak terlibat dalam perdagangan antarabangsa. Ini bermakna jika ekonomi antarabangsa meleset, terutama jika ia melibatkan negara yang mengimpot keluaran dari Malaysia, maka ekonomi Malaysia juga akan turut merudum. Ini telah berlaku beberapa kali, termasuk pada tahun 1997 dan juga pada tahun 2008.
Berkenaan aspek hutang kerajaan dan isi rumah, apa yang telah berlaku di beberapa negara seperti Greece membuktikan bahawa walaupun tahap pendapatan adalah tinggi, jika tahap hutang kerajaan dan isi rumah tinggi, maka kemungkinan berlaku krisis ekonomi juga adalah tinggi. Pada masa sekarang tahap hutang kerajaan persekutuan adalah 53% dari GDP dan melebihi RM450 billion. (Sila lihat Rajah 1)


Begitu juga hutang isu rumah adalah semakin meningkat. Pada tahun 2010, jumlah hutang isi rumah adalah RM581 billion iaitu bersamaan dengan RM21,691 per kapita. Disamping itu, nisbah hutang isi rumah berbanding dengan pendapatan boleh guna (disposable income) adalah yang dikalangan yang paling tinggi di dunia. (sila lihat rajah 2)

Ini adalah satu keadaan yang tidak baik kerana akan memberi implikasi negatif kepada kesejahteraan masyarakat. Tekanan kewangan akibat hutang yang tinggi atau akibat dari ancaman kemuflisan akan meningkatkan jenayah rompakan, kecurian, rasuah, penipuan dan lain-lain. Di samping itu, masalah sosial yang lain juga akan timbul seperti penyakit kemurungan, sakit mental, bunuh diri, perceraian, penderaan ahli keluarga dan lain-lain.

Rajah 1: Hutang Kerajaan Malaysia

Rajah 2: Perbandingan Nisbah Hutang Isi Rumah/Pendapatan Bolehguna Antara Beberapa Negara Terpilih

Hubungan persaudaraan (ukhuwwh) antara ahli Masyarakat dan Keadilan

Oleh keranan umat manusia kesemuanya adalah berasal dari Adam yang dicipta oleh Pencipta yang Maha Esa, maka Islam sangat menekankan aspek persaudaraan antara ahli masyarakat. Oleh itu sistem ekonomi berteraskan Islam mengutuk sikap perkauman dan berpuak-puak di mana puak sesuatu bangsa atau puak mereka dirasakan lebih baik dari puak yang lain atau lebih layak untuk mengecapi rezeki Allah di dalam sesebuah negara. Di samping itu, sepatutnya juga wujud sikap kerjasama yang tinggi dan wujud suasana keadilan di mana golongan termiskin tidak merasakan bahawa diri mereka teraniaya atau tertindas.
Malangnya di negara kita Malaysia jelas keadaan tidak seperti itu. Semangat perkauman sangat tinggi. Selepas berlakunya peristiwa berdarah 13 Mei 1969, empat puluh tiga tahun yang lepas, suasana tidak banyak berubah. Bahkan konflik ganas antara Melayu dan India di Kampung Medan, KL pada tahun 2001 adalah bukti bahawa potensi untuk peristiwa 13 Mei berulang kembali adalah sangat tinggi.
Yang menyedihkan lagi ialah hubungan persaudaraan sesama orang Islam juga tidak kuat. Ini dapat disaksikan dan dirasai sendiri oleh kita semua. Sepatutnya masyarakat Islam di Malaysia ini adalah contoh kepada masyarakat bukan Islam tentang kemampuan ajaran agama Islam untuk menyatukan masyarakat. Sebaliknya, berdasarkan suasana yang berlaku dalam masyarakat Islam di Malaysia, apa yang mungkin menjadi tanggapan oleh orang bukan Islam ialah sebenarnya Islam tidak mampu menyatukan manusia.

Pengagihan pendapatan yang saksama

Kesaksamaan ekonomi dalam masayarakat adalah satu aspek yang ditekankan oleh Islam. Salah satu ayat yang masyhur tentang perkara ini ialah di dalam surah Al-Hasyr:
“(Ketetapan yang demikian) supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dari kalangan kamu dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah (s.a.w) kepada kamu maka terimalah serta amalkan dan apa jua yang dilarangNya kamu melakukannya maka patuhilah laranganNya dan bertakwalah kamu kepada Allah; sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksaNya (bagi orang-orang yang melanggar perintahNya)” (Al-Hasyr:7).
Keadaan di mana harta mahsul masyarakat dimonopoli atau dikawal oleh sekumpulan kecil dalam masyarakat adalah satu suasana yang bertentangan dengan ajaran Islam.
Berdasarkan statistik, keadaan agihan pendapatan di negara kita adalah tidak seteruk di beberapa negara lain. Sebagai contoh berdasarkan data Bank Dunia, Indeks Gini bagi Malaysia ialah 46 peratus . Ini adalah jauh lebih rendah berbanding dengan negara yang paling teruk iaitu Namibia (74%), Afrika Selatan (67%) dan Seychelles (66%). Tetapi kedudukan kita langsung tidak membanggakan jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Norway (26%), Japan (25%) dan Sweden (25%). Denmark (25%), dan Finland (25%).
Dari segi R/P 10%, Malaysia adalah 22.1% berbanding Norway iaitu hanya 6.1% atau Jerman (6.9%).
Jelaslah bahawa terdapat jurang pendapatan yang tinggi di Malaysia berbanding di negara-negara bukan Islam di barat.

Kebebasan individu untuk mencari rezeki dan berniaga.

Akhir sekali, matlamat ekonomi Islam ialah memastikan ahli masyarakat bebas untuk mencari rezeki dengan melakukan aktiviti-aktiviti produktif untuk menyara kehdiupan mereka dan ahli keluarga mereka. Kita harus ingat bahawa pada satu ketika, akibat kekecewaan masyarakat kepada sistem kapitalis barat, terdapat negara-negara yang memilih untuk menyusun sistem ekonomi mereka berdasarkan fahaman sosialisma. Pemilikan sumber-sumber pengeluaran ditarik dari individu-individu dan diserahkan kepada negara (state). Begitu juga keputusan dalam aspek ekonomi telah diserahkan kepada kerajaan dan tidak lagi dibuat oleh individu-individu. Negara-negara yang beramal dengan cara tersebut termasuk Russia, Cuba, Korea Utara dan beberapa negara Afrika. Sekarang ini hanya Cuba dan Korea Utara yang masih beramal dengan sistem tersebut. Ini kerana ia telah jelas gagal kerana melanggar tabii manusia yang inginkan kebebasan untuk mencari rezeki serta kebebasan untuk mendapat keuntungan dari titik peluh mereka sendiri.
Alhamdulillh, negara kita tidak pernah terjebak dengan sistem sosialis. Salah satu faktor utama ialah pengaruh fahama liberal-kapitalis yang dibawa oleh penjajah British ke negara kita semenjak ratusan tahun dahulu. Kesan atau pengaruh penjajah boleh dilihat sehingga sekarang.
Malangnya pengaruh penjajah barat inilah juga yang telah menanam nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam di dalam masyarakat kita. Nilai liberal sekular ini telah berjaya menjadikan Islam sebagai agama yang terhad dalam amalannya iaitu hanya dalam aspek ritual dan di dalam aspek undang-undang keluarga sahaja. Di dalam bidang lain, masyarakat telah diajar bahawa mereka bebas untuk menentukan apa yang baik dan apakah yang buruk tanpa perlu merujuk kepada peraturan Syariah. Di samping itu nilai kebendaan dan budaya hidup hedonistik juga telah diterapkan di dalam masyarakat kita.
Akibat dari pengaruh tersebut, sekarang ini kita dapat saksikan bagaimana orang-orang Islam bebas beramal dengan amalan-amalan yang bertentangan dengan Syariah. Sebagai contoh, di dalam sektor kewangan, pemilik modal bebas untuk mengenakan bunga ke atas pinjaman yang diberikan semenjak kurun ke-17 lagi. Pada tahun 1951, Akta Moneylenders telah diluluskan yang membenarkan amalan riba berleluasa di negara kita sehingga sekarang. Sehingga hari ini, orang Islam bebas beramal dengan amalan riba tanpa diganggu oleh Mahkamah Syariah walaupun amalan tersebut dikategorikan sebagai dosa besar di dalam Islam.
Amalan lain yang bertentangn dengan ajaran islam juga bebas dilakukan di Malaysia, seperti pengeluaran dan penjualan arak secara terbuka, memiliki dan mengoperasi kedai judi, memiliki dan mengoperasi tempat-tempat hiburan seperti kelab-kelab malam di mana wujud unsur-unsur maksiat yang dilakukan secara terang-terangan dan lain-lain.

Rumusan

Malaysia adalah sebuah negara yang majoriti penduduknya adalah beragama Islam. Ia juga adalah sebuah negara yang menjadi ahli kepada Organisation of Islamic Conference (OIC). Bahkan ada juga di kalangan masyarakat Malaysia yang menekankan bahawa sebenarya Perkara 3(1) – yang menyatakan bahawa Islam sebagai Agama Persekutuan dalam perlembagaan Malaysia adalah bukti bahawa Malaysia bukannya negara sekular tetapi adalah sebuah negara Islam tulen.
Malangnya secara hakikat ini tidak terbukti secara amalan. Semenjak sebelum merdeka lagi nilai dan ‘world-view’ barat telah berjaya di tanam di dalam akal dan sanubari ramai pemimpin masyarakat Islam. Akibatnya prinsip dan peraturan Islam mempunyai peranan yan sangat terhad di dalam sistem kehidupan di Malaysia secara praktis termasuk dalam sistem ekonomi. Situasi ini tidak berubah sehingga hari ini.
Oleh kerana itu tidak harian kenapa matlamat utama sistem ekonomi Islam tidak dapat dicapai walaupun negara ini telah mengecapi kemerdekaan selama puluhan tahun.
Apa yang lebih membimbangkan ialah bahawa sistem ekonomi yang diamalkan di negara kita tidak berbeza dengan sistem ekonomi yang diamalkan di negara liberal sekular barat seperti Greece, Italy, Spain dan Amerika Syarikat yang semuanya sedang mengalami krisis ekonomi yang teruk. Oleh kerana sistem yang diamalkan adalah sama, kemungkinan negara kita akan juga mengalami krisis yang sama tidak dapat dinafikan lagi.
Menyedari hakikat bahawa hanya sistem ekonomi yang berlandaskan kepada ajaran Islam sahaja yang mampu menyelamatkan masyarakat kita dari masalah ekonomi di masa hadapan, maka adalah menjadi tanggungjawab semua ahli masyarakat Islam memberi sumbangan mereka kepada sedmua usaha untuk memperkasakan Syariah di negara kita, di dalam semua bidang termasuk ekonomi.
Perdebatan berkenaan sama ada negara kita adalah sebenarnya negara Islam atau negara sekular adalah tidak menjadi keutamaan berbanding dengan usaha untuk meyakinkan ahli masyarakat bahawa kesejahteraan di dunia dan akhirat hanya akan dapat dicapai apabila ajaran Islam dilaksanakan sepenuhnya.
Kita juga mesti memperingatkan kepada sesama kita bahawa kemurkaan Allah akan menimpa masyarakat yang berpaling dari Islam. Tiada nasib yang lebih malang dari nasib masyarakat yang dimurkai oleh Allah Azzawajalla.

Nota kaki:
1. Satu lagi dalil Islam tidak menggalakkan umatnya menjadi miskin semata-mata. Ini kerana Nabi berdoa:
“Ya Allah. Saya berlindung dengan Kamu daripada kekufuran dan kefaqiran dan saya berlindung dengan Kamu daripada azab kubur. Tiada Ilah melainkan Kamu.” (Hadis riwayat Abu Dawud, Nasaie dan Ahmad)
Tetapi jangan juga kita lupa tentang pesanan Nabi SAW berkenaan bahaya kekayaan, kemewahan dan kesenangan. Sabda Nabi:
“Bukan kemiskinan yang ku bimbang menimpa kamu tetapi yang aku bimbang ialah dibentangkan di hadapan kamu kemewahan dunia sebagaimana telah dibentangkan kepada umat sebelum kamu, lalu kamu berlumba-lumba mengejarnya sebagaimana umat dahulu kala juga berlumba-lumba mengejarnya, lalu ia membinasakan kamu seperti mana umat dahulu kala juga telah dihancurkan oleh sifat sedemiian.” (Hadis Bukhari-Kitab al-Jizyah no 2924)
Dalam erti kata yang lain, ajaran Islam tidak berfokus kepada menjadikan umatnya menjadi kaya semata-mata. Yang ditekankan oleh Islam ialah orang kaya bersifat syukur dan orang miskin bersifat sabar. Namun tidak dinafikan bahawa ulama berpandangan bahawa orang kaya yang bersyukur lebih afdhal berbanding orang miskin yang sabar kerana manfaat yang banyak untuk masyarakat.
2. Data dari World Bank, World Development Indicators, dan diperolehi dari: http://www.google.com.my/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gnp_pcap_pp_cd&idim=country:MYS&dl=en&hl=en&q=gross+national+income+per+capita+malaysia

No comments:

Post a Comment